Ознаке


NEMA KONTEKSTA KOJI OVO MOŽE DA ZALEČI  IZREČENA   OKOLINA NI IZREČENOGA KOJI SE MOŽE OSLONITI NA OVAKAV “KONTEKST”
DOTERATI SVINJE PRED BISERE

Bela Tukadruz, početkom marta 2013, Bgd.

Bela Tukadruz, početkom marta 2013, Bgd.

(Skraćeno i posuvraćeno ovo je sve profesionalni,scijentistički kodifikovani trag
Delića savremene srpske heremeneutičke prakse
Samo u tretmanu  poezije i pesništva)

Kao vidoviti eros ,poezija na radost sozercavanju u jeziku,objava bogolikog čina
Besmrtnosti u epi-fanijskoj  svetlosti reči.

Čekajući ga lirski subjekt šeta bez cilja da prekratri vreme (ono vreme koje jeste nasrećnije vreme njenog života)

Ova težnja prožima sve pesme zbirke,ali je ona pre svega važna za samog pesnika.

U više semantičkih nivoa koje iščitavamo na planu značenja…

Budući da peva od negde blizu smrti,ne možemo sa preciznošću da odredimo ni da kažemo odakle zapravo i dopire pesnički glas ove  zbirke.

Lirsko ja,iako dovedeno do neke vrste zaokružene psihološke figure putem
memoarske  retrospekcije sećanja….

Pesnik se potčinjava upotrebi reči u kontekstu poezije ali se ne pokorava čoveku
Kome je pesma strana., stran mu život.

U pitanju je narativno-deskriptivna poezija depresivnog tona,u pretežno slobodnom stihu razbijenom u strofe sa refleksivnim uopštavanjima koje se kreće ka objektivizaciji onog pojavnog.

Opojna.zavojita,večito na spiralu nalik solipsistička rečitost banula je odjednom pred nas,pokazujući kako je  sveukupnost dar,ali iskošen pogled,svest o nesavršenstvu nadasve vidovit i bezmerno uticajan

Nesumnjivo težak,taj pritisak  je uz to i nevidljiv,nedostupan oku  i  drugim čulima.
 
Markirajući samo neka od mnoštva ključnih mesta u naučno-akribičnoj,metodološki utemeljenoj i  dosledno vođenoj analizi koja vraća poverenje u bavljenje  definišućim
idejama pogleda na svet velikih pesnika….
 
 

ko ovde koga uspavljuje?

ko ovde koga uspavljuje?

Sve preneto iz periodike   2011 -2013